Om Kommissionen

Billede af Reformkommissionens 7 medlemmer

Reformkommissionen blev nedsat af regeringen for at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer. Kommissionens arbejde vil løbe til og med 2022. Undervejs vil en række temaudspil blive præsenteret.

Fokus for arbejdet

Kommissoriet koncentrerer sig om tre temaer:

Bedre uddannelser for alle

Kommissionen skal blandt andet komme med forslag til forbedringer og mere fleksibilitet på ungdomsuddannelsesområdet og særligt have fokus på de unge, som ikke får en uddannelse, og hvordan der kan skabes større mobilitet på tværs af generationer.

Flere i job

Kommissionen skal have fokus på borgere, der har svært ved at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det er eksempelvis ufaglærte med behov for opkvalificering, ikke-vestlige borgere, der har været mange år i Danmark uden at kunne holde fast i et arbejde, og seniorer, som skal hjælpes hurtigere tilbage i job, efter de er blevet ledige.

Flere og bedre job

Kommissionen skal komme med ideer til at styrke erhvervslivets muligheder for at skabe gode job og øge produktiviteten. Det kan fx ske ved at forbedre rammerne for investeringer, ny teknologi og innovation, sikre sund og effektiv regulering samt fremme forskning og udvikling. Et særligt fokusområde vil være at understøtte flere innovative virksomheder og højproduktive arbejdspladser samt erhvervslivets bidrag til den grønne omstilling blandt andet ved at skabe gode rammer for at udvikle danske styrkepositioner.

Arbejdsformen

Det er regeringens ønske, at kommissionen arbejde skal ske åbent med henblik på at understøtte en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer. Med åbne og udadvendte aktiviteter vil Kommissionen inddrage interessenter – fx arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, interesseorganisationer, folkevalgte, tænketanke, særligt sagkyndige og praktikere. Kommissionen vil blandt andet med udgangspunkt i disses bidrag samt andet grundigt forarbejde, foreslå en række nye reformer.

Medlemmer

Kommissionens medlemmer er udpeget af finansministeren og består af en formand og seks medlemmer.

Læs mere om kommissionens medlemmer

Sekretariat

Kommissionen sekretariatsbetjenes af Finansministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.