Kommissionens pejlemærker

Reformkommissionen har overordnet valgt tre pejlemærker, der vil være styrende for retningen på de reformforslag som lægges frem.

Pejlemærkerne er:

  • Social mobilitet
  • Beskæftigelse
  • Produktivitet

Kommissionen vil så vidt muligt komme med effektvurderinger på hvert af de tre ovenstående mål i forbindelse med politikanbefalinger.

Tidligere kommissioner har også haft fokus på beskæftigelse og produktivitet. Hertil har skiftende regeringer anvendt målene i reformudspil mv. Effekter for så vidt angår produktivitet og beskæftigelse er derfor gængse mål i forbindelse med reformforslag.

Reformkommissionen vil foretage effektvurderinger med afsæt i både eksisterende og ny viden. I den forbindelse vil erfaringerne fra eksisterende regneprincipper indgå, men det vil forventeligt også være nødvendigt at basere sig på nye analyser for at kunne give en beskrivelse af, hvordan anbefalingerne vil virke. Reformkommissionen vil fremlægge grundlaget for vurderingen af sine forslag, så der er transparens om vurderinger, herunder usikkerheder.

Derimod er det nyt, at social mobilitet er et centralt pejlemærke for en kommission. Reformkommissionen vil derfor udvikle en metode til at vurdere sine anbefalinger på social mobilitet.

Kommissionen vil ud over de tre overordnede pejlemærker tilstræbe, at konsekvenserne af kommende anbefalinger også er velbelyst i andre relevante dimensioner. Alt efter typen af reformforslag kan der eksempelvis være tale om effekter på uddannelse, sundhed, indkomstforskelle, administrative byrder for virksomheder og borgere samt tilgængelighed og kvalitet af offentlig service.

Derudover vil Reformkommissionen også beregne virkningerne af reformforslag på de offentlige finanser og samfundsøkonomien generelt.