Kommissionens arbejdsform

Reformkommissionen skal komme med løsningsforslag på en række komplekse udfordringer, som årtiers reformpolitik ikke i tilstrækkelig høj grad har formået at tage hånd om.

En stor del af opgaven består derfor i at finde nye løsninger på velkendte problemer, som det ikke er lykkedes at løse trods omfattende indsats.

Dialog i bred forstand er helt essentiel for at kunne finde nye reformhåndtag. Kommissionen har derfor lagt vægt på at inddrage relevante aktører i arbejdet. Det vil sige arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, uddannelsessektoren, civilsamfundet, organisationer, kommuner, folkevalgte, praktikere og andre.

Ambitionen har været at komme helt ud til dem, som er vant til at arbejde med problemstillingerne i praksis. Kommissionen har holdt flere end 300 møder med og oplæg for aktører og organisationer mv. I mange tilfælde har kommissionen afholdt flere møder med samme aktører. Kommissionen har derudover haft en lang række møder med enkeltpersoner, som ikke fremgår af oversigten. Hertil har kommissionen afholdt en lang række oplæg.

Se oversigt over aktører og organisationer, som Reformkommissionen har holdt møder med

Se oversigt over oplæg, som Reformkommissionen har afholdt

Åben arbejdsform

Kommissionen har nedsat fem arbejdsgrupper, hvor videnspersoner og praktikere har hjulpet kommissionen med at idéudvikle og teste nye politikforslag blandt en bred vifte af relevante aktører inden for afgrænsede dele af opdraget.

Arbejdsgrupperne har omhandlet:

  • Mødet mellem borgeren og systemet
  • Opkvalificering af ufaglærte
  • Unge uden uddannelse
  • Produktivitet og jobskabelse
  • Faculty of Education

Hver enkelt arbejdsgruppe er blevet modereret af en eller flere kommissærer og er blevet sekretariatsbetjent af kommissionens sekretariat.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. mødet mellem borgeren og systemet

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. opkvalificering af ufaglærte

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. unge uden uddannelse

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. produktivitet og jobskabelse

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. Faculty of Education

Kommissionens sekretariat

Kommissionen har gennem sit arbejde været bistået af Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Økonomiministeriet samt Finansministeriet.